#เรื่องเลขที่คำสั่งคำสั่งระดับหน่วยงานไฟล์ 
1แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเกษตรฯ189/2563คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
2แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและติดตามความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน0522-2563คำสั่งมหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ แสดง
3แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของรัฐ ระยะเวลา 3-4 ปี0890-2563คำสั่งมหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ แสดง
4แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนามทร.อีสาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษษ 3 มิถุนายน 25630813-2563คำสั่งมหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ แสดง
5แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโครงการวิจัย0064/2563คำสั่งมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ แสดง
6คณะกรรมการพิจารณางานวิจัยผวพ.5106030 ว.665คำสั่งวิทยาเขตคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แสดง
7คณะกรรมการพิจารณางานวิจัยคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยคำสั่งวิทยาเขตคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แสดง
8คณะกรรมการพิจารณางานวิจัย0356/2563คำสั่งวิทยาเขตคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แสดง
9โครงการความมั่่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ตั้งถิ่นฐานในเขตชนบนบทตามลำน้ำโขงของประเทศไทย0233/2563คำสั่งมหาวิทยาลัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แสดง
10คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดกระบวนครามธรรมชาติ ทั้งห่วงโซ่อุปทานและวิถีปัญญาร่วมกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม065622563คำสั่งมหาวิทยาลัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แสดง
Search
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5