#ชื่อเรื่องสถานที่จัดระดับกิจกรรมหน่วยงานไฟล์ 
1คำสั่งคณะกรรมการงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระดับคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
2โครงการไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีระดับคณะสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แสดง
3โครงการทำบุญสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปีการศึกษา 2563สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าระดับคณะสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า แสดง
4โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยมทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ระดับคณะสาขาภาษาศาสตร์ แสดง
5ร่วมนำเสนอโครงการยุวชนอาสา ในพื้นที่กาฬสินธุ์ และผ่านการคัดเลือกต.โนนบุรี อ.สหัมขันธ์ จ.กาฬสินระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ แสดง
6โครงการถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมทร.อีสานระดับมหาวิทยาลัยกลุ่มสาขาศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แสดง
7โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาพื้นที่ภายใน มทร.อีสานมทร.อีสานระดับมหาวิทยาลัยสาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ แสดง
8แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระดับมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
9แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเข้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2563มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระดับมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
10แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระดับมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
Search
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5